2015. március 29., vasárnap

Miért szenved Jézus?

Martos atya elmélkedése Virágvasárnapra

Virágvasárnap, vagyis „Az Úr szenvedésének vasárnapján” az Egyház hosszabb és rövidebb változatban készíti az evangéliumot, Jézus szenvedésének történetét, Márk evangéliuma szerint. A rövidebb változat Jézusnak a római hatósággal való találkozását, tényleges kereszthordozását, a keresztre feszített haldoklását és halálát beszéli el. A hosszabb szövegváltozat a betániai vacsorától kezdődik. Valódi sajátossága, hogy nemcsak az eseményeket mondja el, hanem bennük Jézus szándékát, Jézus hozzáállását is bemutatja.
Ha csak a 15. fejezetre hagyatkoznánk, keveset tudnánk meg arról, miért vállalja Jézus a szenvedést. Az evangélista szerint Pilátus is csodálkozik Jézus szótlanságán. S mivel a történetnek ezen a pontján övéi közül jószerivel senki sincs már Jézus mellett, olyan sincs, aki szót emeljen mellette. Helyettük a gúnyolódó tömeg, illetve az előkelők szavait halljuk, ahogy kudarccal vádolják Jézust: ha annyi mást megmentett, mentse meg magát, ha Isten Fiának hiszi magát, szálljon le a keresztről. S ha rájuk hallgatunk, Jézus utolsó fohásza sem más, mint a kudarc fájdalmas beismerése: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Vajon a százados kijelentése, hogy „ez valóban Isten Fia volt”, lehet-e ezek után más, mint gúnyolódás?
A kép gyökeresen megváltozik, ha megfigyeljük, mit tesz, és mit mond Jézus, amíg szabad. Szavaival és tetteivel ugyanis előre értelmezi saját halálát. A betániai vacsorán egy asszony előre olajjal keni meg testét, és hozzá hűséges asszonyok lesznek azok is, akik keresztje alatt mindvégig kitartanak. Ők az irgalom és a gondoskodó szeretet szelíd tanúi. Úgy tűnik, csak az tarthat ki mindvégig Jézus mellett, az juthat hozzá közel a világ legsötétebb óráiban, aki ezekhez az asszonyokhoz hasonlóan irgalommal teli szemmel látja a világot, és nem csak a hasznosság és tervszerűség logikáját követi. A tanítványaival elköltött utolsó vacsorán Jézus megmutatja, hogy halála az ő részéről nem kudarc, hanem odaadás és hűség. Bár egy a tizenkettő közül elárulja őt, az összes többi pedig megfutamodik vagy meg is tagadja majd, ő őrzi hűségét hozzájuk és Atyjához. Amint a kenyeret testévé, a bort vérévé változtatja, hogy odaadásának valóságos emlékévé legyenek, úgy a gyűlölet, a kegyetlenség, az árulás éjszakáját a remény, a megmentett, sőt helyreállított közösség órájává alakítja.
Ez a vacsora, ennek az emléke – a kereszthalállal és a feltámadással együtt – talán jobban összetartotta a szétfutó apostolokat, mint a csodák és a bölcs tanítás évei. Odaadta magát értünk és sokakért. Ez a hír olyan erővel járja át az ősegyházat, hogy a Feltámadottat jelenésből megismerő Pál is tovább mondja: „azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, akik között az első én vagyok” (1Tim 1,15). A Getszemáni kert jelenete tovább tanúskodik Jézus igyekezetéről, hogy tanítványait megerősítse és megőrizze, illetve hogy Atyja akaratával egyesüljön. Hiszen ez az Atya akarata: „hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 2,4). A főpap házában pedig végső soron arról van szó, ki ítél majd igazán: a mostani hatalmasok, vagy az Emberfia, aki eljön az Atya jobbján, az utolsó napon.
Krisztus egyesült a szenvedő emberrel. Keresztútját akkor kezdjük érteni, amikor valakinek a szenvedése megnyitja a szívünket. De ilyenkor valóban nagy ajándékot kaphatunk, a szenvedéstörténetet olvasva: látjuk Jézus szenvedését, és újra hiszünk szeretetében.

Forrás: Vatikáni Rádió


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése