2017. február 25., szombat

Mit jelent a közbenjáró ima?

Egyszerűen fogalmazva a közbenjáró ima a másokért való imádkozást jelenti. Az Ószövetségben fontos szerep jutott azoknak, akik imában jártak közben népükért, gondoljunk csak Ábrahámra, Mózesre, Dávidra, Sámuelre, Ezékiásra, Elizeusra, Jeremiásra, Ezékielre vagy Dánielre. Krisztust a legfőbb Közbenjáróként mutatja be az Újszövetség, így a keresztények által elmondott valamennyi imádság közbenjárásnak tekinthető, hiszen Krisztuson keresztül jut el az Atyához. Jézus kereszthalálával áthidalta a szakadékot Isten és az ember között. Közbenjárásának köszönhetően mi is közbenjárhatunk imádságban keresztény testvéreinkért vagy az elveszettekért, és könyöröghetünk, hogy Isten teljesítse a kéréseiket akarata szerint. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,” (1Tim 2:5) „Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik [vagy közbenjár – a fordító] is értünk?” (Róm 8:34)


A közbenjáró ima csodálatos példáját találjuk Dániel könyve 9. részében. Az igazi közbenjáró ima minden elemét felfedezhetjük benne: az Igére reagál (2. vers), buzgóság és önmegtagadás jellemzi (3. vers), önzetlen azonosulást fejez ki Isten népével (5. vers), a bűnbánat erősíti meg (5-15. versek), Isten jellemére hagyatkozik (4, 7, 9, 15. versek), és Isten dicsőségét tűzi ki célul (16-19. versek). A keresztényeknek Dánielhez hasonlóan töredelmes és bűnbánó szívvel, saját méltatlanságuk tudatában és önnön vágyaikat megtagadva kell Isten elé járulniuk másokért. Dániel nem ezt mondja Istennek: „Jogom van ezt kérni tőled, Istenem, mert én az egyik különleges, kiválasztott közbenjáród vagyok.” Ehelyett bűnösnek ítéli magát, aki közvetkezésképpen semmit sem követelhet Istentől. Az igazi közbenjáró nem csupán Isten akaratának megismerésére és beteljesedésére vágyik, hanem azt kéri, hogy mindenképpen legyen meg az Úr akarata, bármi legyen is az, és bármibe kerüljön is. Az igazi közbenjáró nem a maga dicsőségét keresi, hanem Istenét.

Lássuk most a teljesség igénye nélkül, hogy kikért kell közbenjárnunk: „minden feljebbvalóért” (1Tim 2:2), a szolgálattevőkért (Fil 1:19), a gyülekezetért (Zsolt 122:6), a barátainkért (Jób 42:8), embertársainkért (Róm 10:1), a betegekért (Jak 5:14), ellenségeinkért (Jer 29:7), üldözőinkért (Mt 5:44), azokért, akik elhagytak bennünket (2Tim 4:16) és minden emberért (1Tim 2:1).

Bevette magát egy tévhit keresztény körökben, miszerint a közbenjáró hívek egyfajta magasabb rendű „kasztot” alkotnak, akiket Isten különleges szolgálatra hívott el. A Biblia világosan azt tanítja, hogy Isten minden keresztényt elhívott a közbenjárásra. Minden keresztény szívében ott lakik a Szent Szellem, ezért nekünk is éppúgy közben kell járnunk egymásért, ahogyan a Szent Szellem Isten akarata szerint közbenjár értünk (Róm 8:26-27). E parancs mindenkihez szól, nem pedig egyfajta keresztény elit privilégiuma. Valójában bűnt követünk el, ha nem járunk közben másokért. „Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek.” (1Sám 12:23)

Nyilván Péter és Pál sem korlátozta, hogy kik imádkozzanak értük. „Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (ApCsel 12:5) Vegyük észre, hogy az egész gyülekezet imádkozott, vagyis nem csupán azok, akiknek különleges ajándékuk volt a közbenjárásra. Pál az Efézus 6:16-18-ban a keresztény hit alapjaira hívja fel az efézusi hívek figyelmét (valamennyiükét!), s ezek közé tartozik a „mindenkor a Lélek által” történő közbenjárás is. A közbenjáró imádság nyilvánvalóan minden keresztény hívő életének szerves részét kell, hogy képezze.

Ezenkívül Pál a Rómabeli híveket is arra kérte, hogy imádkozzanak érte (Róm 15:30), és a Kolossébeliek közbenjárására is számított (Kol 4:2-3). Egyik helyen sem utal arra, hogy csak a hívek egy meghatározott csoportja vehetne részt e szolgálatban. Éppen ellenkezőleg: akik imát kérnek, azoknak minden segítség jól jön! Nincs tehát bibliai alapja annak a feltételezésnek, mely szerint a közbenjárás csupán egyes keresztyének előjoga és elhívása lenne, sőt, kifejezetten káros ez a szemléletmód, mivel gyakran büszkeséget és felsőbbrendűséget szül.

Isten minden keresztényt elhívott a közbenjárásra, és azt szeretné, ha minden hívő aktívan venne részt ebben a szolgálatban. Milyen csodálatos kiváltság, hogy imáinkkal és kéréseinkkel alázatosan járulhatunk a Mindenható Isten trónja elé!

Forrás: Got Questions


2017. február 11., szombat

Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!    Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten    Irgalmazz nekünk!

Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyja    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
"Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!"    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz,
ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,
hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad,
hogy mi is az ég felé törekedjünk    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki mint titkos galamb,
a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél,
hogy szívünket mi is az ég felé emeljük    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve,
minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál,
hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnbánatot
háromszorosan ajánlani kegyes voltál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a hitetleneken
és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja,
hogy az Isten még nem hagyott el bennünket    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, a zarándokok édes reménye,
ki mindenféle betegséget meggyógyítasz    Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz    Könyörögj érettünk!

Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségein    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Törd meg a pokoli kígyó fejét    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdette    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenni    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne feledkezzél el szegény országunkról    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeit    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenséget    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket,
hogy méltók legyünk meghallgattatásra    Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!    Irgalmazz nekünk!

Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária!    Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!

Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk!
A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg,
és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadettnek:
"Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért.
Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért,
amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol.
Most és mindörökké.
Ámen.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000./Oratio


2017. február 4., szombat

A szentolvasó (rózsafüzér) imádkozása 6.


A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon
 


A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk és a fatimai fohászt.

A fatimai fohász

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!


Keresztvetés

Az örvendetes olvasó titkai
(hétfőn és szombaton)

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektôl fogantál. (Alázat)
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

A fájdalmas olvasó titkai
(kedden és pénteken)

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,

1. Aki érettünk vérrel verítékezett. (Bűnbánat)
2. Akit érettünk megostoroztak. (Tisztaság)
3. Akit érettünk tövissel koronáztak. (Bátorság)
4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Türelem)
5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Önmegtagadás)

A dicsőséges olvasó titkai
(szerdán és vasárnap)

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,

1. Aki a halálból feltámadt. (Hit)
2. Aki a mennybe felment. (Remény)
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte. (Szeretet)
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. (Örök boldogság)
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)

A világosság olvasó titkai
(csütörtökön)

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Forrás: Adoremus