2015. április 19., vasárnap

Az út a boldogsághoz?

Több ismerősöm megosztja "Az út a boldogsághoz" oldal képeit és idézeteit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy e mögött a honlap mögött valójában a Szcientológia Egyház áll. Hogyan álljunk hozzájuk katolikus hívőként? 


A Szcientológia...(avagy a Szcientológia Egyháza)

A szcientológia alapítója Lafayette Run Hubbard (1911-1986). Amerikai hajóstiszt, aki több egyetemen is szerencsét próbált, írni kezdett, fõleg a tudományos-fantasztikus mûvek mûfajában, míg végül ötleteibõl vallást is alapított. Azt állította, többször is meghalt. Ezt nem tudni, de azt igen, hogy többször is ült adócsalásért. Közösségszervezése katonai mintát követ (vö. Sea-Org: tengerészeti szervezet). 1986. január 26-án halt meg. 

Irányzatát  elõször  dianetikának nevezte, amely a felfogás átalakítására  utal  (a dianoia, vö. metanoia), majd  szcientológiának  (a scientia, tudomány latin szóból), közösségét pedig Scientology Churchnek, mondjuk  így: a Tudományológia Egyházának. A lélek átprogramozásának gondolatát egybeötvözte a tudományos-fantasztikus irodalom vélt eredményeivel, a lélékvándorlásnak a keleti vallásoktól kölcsönzött eszméjével és a szellemhit modern formáival. Hubbard elképzelése arra épül, hogy egy Xenu nevû bolygóról  35 milliárd éve  "thetan-elemek",  lélekdarabkák kerültek át a földre az emberekbe. A szcientológia ezeket a magvakat ébreszti fel a "tudat átalakításával ". 

Hubbard szerint a dianetika az ember belsõ utazása, melynek célja az ember  veleszületett  képességeinek teljes visszaszerzése. Az ember így ki tud gyógyulni szorongásaiból, félelmeibõl, a depresszióból, vagyis félénksége és kudarcai okából, és sikeres, erõs személyiséggel rendelkezõ, a lét minden  nehézségével szembenézõ és azok fölött gyõzedelmeskedni képes ember  lesz. Ehhez az ún. auditálás, a tudattalanban rejtõzõ képek, lelki sebek (az ún. engramok) felidézése, elõbányászása vezet el. Hubbard gyógyulást igér a pszichoszomatikus (lelki eredetû) betegségekbõl is. 

Hubbard  hívei  Jézust  legfeljebb  nagy gurunak tartják, de semmilyen jelentõséget  nem tulajdonítanak neki. Emlegetik ugyan Istent és valamiféle Lelket (Thetan),  azonban  Istent  nem  tekintik  személyes valóságnak, sokkal  inkább  -a New  Age  ideológiájának megfelelõen afféle világegységben  gondolkodnak, az emberi lelket e világegész részének tartják. Mivel nem fogadják el Istent és Jézust, jogtalanul használják az egyház megjelölést. 

Hogyan fogadják a Szentírást?  Nem tekintik kinyilatkoztatásnak, csupán  az emberi elme adott idõszakra szóló megnyilvánulásának. Még csak nem is hivatkoznak keresztény forrásokra.Nem nevezhetõk keresztényeknek  sem, hiszen nem hisznek a Szentháromságban s Jézust csupán embernek tekintik.Ismernek ugyan néhány keresztény ihletésû szertartást, mint a  keresztség  (vagy inkább névadás), házasság, temetés ceremóniáját, amelyet  "káplán"-nak nevezett  személy végez, de mindez csak álca, semmi köze  sincs a keresztény szertartásokhoz. A Church, Egyház elnevezés hangoztatása  csak  azt  célozza,  hogy az egyházakhoz hasonló adómentességet élvezhessenek és részesülhessenek azokból a forrásokból amelyekbõl a tulajdonképpeni egyházak merítenek. 

A  "régi korszak"  képviselõjének  tekintik  a Katolikus  Egyházat, amelynek  legfeljebb  csak szervezettsége lehet számukra némiképp példakép  (vö. épp az "egyház" motívumát! ).  A  szcientológia feladja az üdvösségeszményt.  Hangoztatja  a  lélekvándorlás eszméjét, de végsõ soron az ember  evilági  boldogulását, személyes kiteljesedését, az önmegvalósítás lehetõségét hirdeti, "az élet és a kommunikáció ismeretére és javítására" vállalkozik,  épp  ezzel arat sikert üzletemberek, sikerre vágyók, félresiklott egzisztenciák körében.Keresztény felfogás szerint a földi élet nem feltétlenül  hoz  kiteljesedést, másrészt Isten, Jézus Krisztuson keresztül szeemélyes  halhatatlanságot igért minden embemek, mely az élet természetfölötti kiteljesedése lesz. 

A szcientológia a "tudás tudománya" kíván lenni. Valójában nem tudományt ad, hanem egyféle sci-fire épül. Emellett az ún. ókori gnószticizmus is hatott tanaira, annak fõleg modern változata, a teozófia, továbbá a spiritizmus,  az  Új Korszak ideológiája  és távol-keleti vallások: a thetán Hubbardnál  a  hindu atmannak megfelelõ, ami a világ-egésszel, a brahmannal azonos. 

Hubbard tetszetõs meséjével kapcsolatban pedig tudnunk kell, hogy a természettudósok  nem  tudnak messzebbre visszamenni a kozmosz történetében, mint 15-20  milliárd  év.  Hogy  "fény-magvacskák" kerültek a testbe,  ezt  már  a  gnószticizmus  is tudni vélte. Nem volna egyszerûbb inkább  egyedi  lélekrõl,  test-lélek egységérõl beszélnünk?  Ha máshonnan kerültek  volna hozzánk  lelkek, azoknak  is létre kellett jönniük, másszóval  a  lélek-magvak  máshonnan  való származtatása  csak olyan, mintha döglött lovat huzigálnánk ide-oda a földön. 

Az én, a lélek nem abszolútum, tehát teremtõt feltételez. A szcientológia  nem  vallás, hanem szellemmágia, üzenetét tekintve pedig a pénz és a hatalom  Isten  nélküli messiásságának ideológiája. A szcientológiai tanfotanfolyamok  százezer  márkára rúgnak:  pl. a VIII. osztály részvételi díja Franciaországban  12.450 frank,  a további tanfolyamé 24.880, a még haladóbbé pedig 52.020 frank. Már ez  is jelzi, hogy itt valójában mire megy ki a  játék: a Szcientológia  Egyháza a tudomány és a vallás leple alatt pénzt akar csinálni. A tét a gazdasági hatalom megszerzése.S vajon nem épp ezt vetette  el  Jézus, mikor  a  Kísértõ neki akarta adni a világ minden országát, s azt mondta neki: "Takarodj, sátán!Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj" (Mt 4,10)? 

Ami gyógyító, terapeuta tevékenységüket illeti, méregdrágán árusított készítményeik valójában csak vitamin- készítmények,  pszichoterapeuta módszereik a silány lelkizés és a felületes kuruzslás kategóriáiba tartoznak.  Bár  elhárítják az "agymosás" vádját, vagy hogy vezetõk és vezetettek  viszonya  náluk rabszolgatartók és rabszolgák viszonyára emlékeztetne, tény, hogy tanfolyamaikon a személyiség teljes átalakítására törekszenek.  Ennek  eredménye a tagok tudatos és tudattalan szféráinak irányítása, a teljes függés, olyannyira, hogy a tagok a vezetõk akaratának kiszolgálóivá válnak. 

Aki  belép a Szcientológia Egyházába, hogy kigyógyuljon szorongásaiból  és  félelmeibõl,  azt elõször elkápráztatják a titokzatos technikák, s ezért szivesen fizet egyre többet,  csak hogy eljusson a "felszabadított", az "áttetszõen világos" állapotba.  Amikor aztán észreveszi, hogy a módszer nem  vezet  igazán  elõre,  és ki akar lépni a szervezetbõl, csapdába kerül. A  szervezet nem engedi el tagjai közül. A tagokat valósággal lelki terror alatt  tartja,  afféle büntetõtáborokat tart fenn azok számára, akik el akarták  hagyni  soraikat. Mindez nem fér össze az ember személyi méltóságával. A szcientológia hívei, s fõleg vezetõi világszerte az ügyészségek állandó vádlottjai. A vádpontok mindig ugyanazok ellenük, bûnszövetkezet, csalás, fõként adócsalás, döntésre képtelen személyek behálózása, erõszak, orvosi  gyakorlat  jogosulatlan ûzése, pénzügyi visszaélések. A szcientológia  komoly könyvek, folyóíratok és az õket kutatók állítása szerint nem vallás,  nem  is tudomány.  Inkább a vallás égisze alatti minden áron való pénzszerzés társasága,  akik  könnyen segítenek a "leégett" embereken, hogy  utána egy életen át rabszolgává  tegyék. Fegyveresen õrzik táboraikat, illetve titkaikat.  Számos országban nem csak perek folynak ellenük, hanem be is tiltják õket. 

Világszerte mintegy tizenötmilliónyira tehetõ, akik különféle kurzusaikon részt vettek. Akiket valamilyen módon elválaszthatatlanul magukhoz kötöttek,  talán mintegy  milliónyian vannak. Magyarországon néhány százan lehetnek. A  szcientológusok a modern technika (épp az  információ-ipar) minden  eszközét  latbavetik tanaik  terjesztésére.  Szabályosan beépültek a nemzetközi számítógépes hálózatba és azon keresztül hirdetik tanaikat.

Forrás: Szent Lajos Plébánia


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése