2013. november 10., vasárnap

A cölibátusról 3.

A pap érzelmi világa és másneműekkel való kapcsolata  (1. rész) 

Jézus cölibátusa és a mi cölibátusunk.

Amíg Jézus együtt volt tanítványaival, addig ők nem böjtöltek (Mk 2,18). Ennek egyik oka az is lehetett, hogy Jézus jelenlétében nem tudtak szomorkodni. Jézus gyönyörűen kifejlődött embersége olyan mély hatást gyakorolt tanítványaira, hogy amikor vele együtt voltak, érezték szerető,  meleg és meghitt barátságát. Mint tudjuk, a tanítványok közül három különösen mély kapcsolatban volt Jézussal. Jézus egész biztosan nem volt egy besavanyodott, szomorúképű cölebsz. Jézust cölibátusa nem szakította el másoktól, a nőktől sem. Ez az életállapot segítség volt neki abban, hogy közelebb kerüljön az emberekhez és mély kapcsolatokat építsen ki férfiakkal és nőkkel. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, világosan látható, hogy az emberek szabadnak érezték magukat társaságában, és bárki közel tudott jutni hozzá, mert mindenki tapasztalta szerető gyengédségét, melegségét.
A mi cölibátusunk Jézus cölibátusán alapszik, tehát mi sem zárhatjuk ki életünkből a gyengédséget és a meghitt kapcsolatokat, különben cölibátusunk nem az Isten országáért vállalt életforma (Mt.19,12). Gazdag érzelemvilág,  meghitt, bensőséges kapcsolatok mutatják a pap életében, hogy tisztasága gyümölcsöző, szeretetet árasztó. Azt, hogy mennyire krisztusi tisztaságban élünk, abból tudhatjuk meg, hogy vannak-e barátaink nemcsak a férfiak, de a nők között is, és hogy mennyire mélyek azok a baráti kapcsolatok. Ha a "biztonság" kedvéért mindig távol tarjuk magunkat a mélyebb emberi kapcsolatoktól, az nem a tisztaság jele. Inkább azt mutatja, hogy nem a krisztusi cölibátust, hanem a vénlegények magános életét éljük. A rosszul felfogott cölibátus nem engedi, hogy emberekkel mély kapcsolatba kerüljünk.

Amint tudjuk saját tapasztalatunkból, a cölebsz élet nem könnyű. A nemi vágyak és erők mélyen belénk gyökerezett ösztönök, néha nagyon erősek. Nemiségünket azért kaptuk, hogy új életet adjunk, családot alapítsunk, és ez össze van kötve meghitt, mély kapcsolatokra való vággyal. Ezt a nagyon erős vágyat a tisztaság erénye a pap életébe be tudja építeni, annak ellenére, hogy nem alapít családot. Ha a papnak sikerül a meghittség utáni vágyait beépíteni apostoli életébe, szerető, meghitt, tiszta barátság útján fel tudja fedezni egy másik személy, -  férfi vagy nő -  misztériumát. Ez az út Jézus útja, aki azt hagyta ránk, hogy szeressük egymást amint ő szeretett minket, úgy hogy még életünket is tudjuk adni barátainkért (Jn 15,12-13).

Mi a kölcsönös baráti szeretet azonos neműekkel és másneműekkel a tiszta életet élő cölebsz papnak? Erre tapasztalatainkon keresztül kell világos feleletet adnunk, Válaszunk és tanúságtételünk ezen a téren nagyon szükséges, mert minden egyedülálló férfinek és nőnek, minden férjnek és feleségnek, házastársán kívüli minden más embert cölebsz szeretettel kell szeretnie.
A krisztusi szeretet mindenki iránti szeretet (2Kor 5,15), de ez nem azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindenkire ugyanolyan fokban kiáradó szeretet. Jézus szeretete Édesanyja, a három meghitt barátja, a 12 apostol, 72 tanítványa és azok iránt, akikkel nem volt szoros kapcsolatban, más és más fokon nyilvánult meg, E kapcsolatai a személyes, meghitt és kölcsönös szeretet jelét viselték. Jézus ilyen szeretettel szerette nemcsak apostolait, de több nőt és asszonyt is.

Bizalmas, mély, meghitt kapcsolat

Mindazoknak, akik az Isten országáért dogoznak, tudniuk kell, hogyan lehet kiépíteni és fenntartani egészséges, meghitt, mély kapcsolatokat. Valakivel meghitt kapcsolatban élni annyit jelent, hogy az a kapcsolat igaz, hiteles, nyitott és szabad, mentes minden előítélettől és érzelmi gátlástól. Az igazi, meghitt emberi kapcsolatban örömmel rendelkezésére állok társamnak (vagy társaimnak), és megfelelő módon, őszintén kitárom szívemet. Meg tudom mutatni neki nem csak gyengeségeimet és sebezhetőségemet, de jó oldalaimat is és talentumaimat is. Egy meghitt kapcsolat mindig áttetsző, őszinte és nyílt. Az ilyen kapcsolat általában személyes, jó barátok között szokott fennállni, de gyakran megtapasztalható  nyilvános, nagyobb közösségekkel való viszonyban is.

Miért félünk meghitt kapcsolatoktól?

Vannak papok, akik azért élnek magányos, elhagyatott életet, mert félnek meghitt kapcsolatok kiépítésétől. Gyanúsnak tartanak minden olyan kapcsolatot nőkkel vagy férfiakkal, amely bizalmas, mély és meghitt. Ennek egyik oka az, hogy nem szeretik saját magukat. Aki pedig nem tud meghitt kapcsolatban lenni önmagával, természetes, hogy nem akar ilyen kapcsolatot kiépíteni másokkal sem. Vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a meghittség a nemi élettel van összekötve, főleg ha azt nők iránt érzik, tehát minden bizalmasságot, meghittséget elutasítanak. Sok pap fél, ha valakivel elmélyül a kapcsolata, mert úgy gondolják, a szeretet szerelemmé változik, a bizalmas kapcsolat nemi kapcsolatba megy át, és házasság lesz belőle. Fontos tehát, hogy világosan lássuk a különbséget a nemi élet és a bizalmas, meghitt kapcsolat között.

Vannak olyanok is akik a mélyebb kapcsolatoktól az esetleges sebek miatt félnek. Mikor mélyebb kapcsolatban vagyok valakivel, akkor annyira kinyitom a szívemet, hogy könnyen sebezhetővé válok. Ha nem merem ezt a kockázatot vállalni, nem tudok úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett. Az Ő szeretete is sebezhető, nyílt, életét feláldozó szeretet volt, és most is az. Ha nem merek mély, meghitt kapcsolatokat vállalni, szeretet nélküli életre ítélem magam, ami viszont nem keresztényi.

Igazi emberi élet nem tud kibontakozni bizalmas, mély és meghitt kapcsolatok nélkül. Mi Isten képmására vagyunk teremtve. Isten azonban nem egy egyedülálló személy. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a legmélyebb, legmeghittebb kapcsolatban élnek egymással. Mi is természetünknél fogva ilyen kapcsolatra vágyunk, és arra vagyunk hívatva. Mindenki, aki nem tud kockáztatni azért, hogy meghitt kapcsolatokat építsen ki, emberi élete kibontakozásának állja útját és romba dönti emberi mivoltát.

Fontos azonban világosan látni, hogy miért és hogyan lehetséges a mély, meghitt kapcsolat kiépítése. Az alábbi vázlat mutatja a meghitt szeretetkapcsolat célját és az arra vezető utat.

A kölcsönös szeretet elmélyítésének dinamikus lépései egyaránt állnak:
     - az Istennel való kapcsolatra,
     - két személy (azonos neműek és különneműek) szeretetkapcsolatára,
     - közösségben élők kölcsönös szeretetének elmélyülésére,
     - közösségek közötti szeretetkapcsolatokra.

 
A szeretetkapcsolat elmélyülésének dinamikus lépései  (Moments of love)


1.Hívás (Call)  Lk 1,28
   2. Önazonosság (Identity)  Lk 1,30
               3. Meghittség (Intimacy)  Lk 1,31.35
                          4. Szembesítés, kihívás (Confrontation)  Lk 1,34
                                      5. Megtérés (Conversion) Lk 1,38
                                                  6. Kiengesztelődés (Reconciliation) Lk 1,38
                                                              7. Egység (Communion)  Lk 1,38
                                                                         8. Elkötelezés (Commitment) Lk.1,38
                                                                                     9. Küldetés (Mission) Lk 1,39
                                                                                  1. Hívás
                                                                       2. Önazonosság
                                                           3. Meghittség
                                                4. Szembesítés, kihívás
                                        5. Megtérés ...stb.

1. Hívás:  A szeretetkapcsolat mindig hívással kezdődik. Isten hív, hogy járjam Krisztus útját mélyebb, személyesebb kapcsolatban. Mikor valaki kéri, hogy legyek az ő barátja, életének útitársa, lelkivezetője, vagy tagja egy keresztény közösségnek, a szeretet dinamikus, spirálisan ismétlődő mozzanatain keresztül életünk legfontosabb folyamata indul el. Ez a hívás természetesen nemcsak szavakban áll. Szavak nélkül is kifejezhető.
2. Önazonosság:  Ha válaszolok a hívásra, újonnan megtapasztalt kapcsolatunkon keresztül új önazonosságra jutok, egy új szemszögből látom meg magamat: mint a Te követőd, a te barátod, útitársad, vezetőd vagy vezetetted, mint a ti közösségtek tagja. Az ilyen kapcsolaton keresztül jobban megismerem magam, mert a Te szemeddel, a ti szemetekkel nézhetem magamat.
3. Meghittség:  Ahogy fejlődik kapcsolatunk, különösebb erőfeszítés nélkül is bizonyos meghittséget tapasztalok közöttünk. Amint mélyül a kapcsolat, az ebből fakadó örömet, melegséget, közvetlenséget is mindig jobban és jobban érzem. A szeretet megmelegíti a szívemet. Tudom, hogy barátommal szívünk összeforrt, érzem, hogy a közösség befogadott bizalmába, hogy valóban meghitt kapcsolatban vagyunk. Fontos azonban tudnom, hogy a meghittség, a közvetlenség megtapasztalása, a kölcsönös szeretet útján csak az első lépések egyike, és kapcsolatunk kiteljesedéséhez vállalnom kell a következő lépéseket is.
Először tehát tudatosítanom kell, hogy akarom-e és ha igen, miért akarom szeretetkapcsolatunkat továbbra is fenntartani és mélyíteni. Másodszor pedig világosan kell látnom, melyek a következő lépések a Jézus szándéka szerinti kölcsönös szeretet útján. Csak így tudom meghitt kapcsolatunkat helyes irányba terelni. Ezen tudás hiányában ugyanis az öröm és a meghittséggel egy időben félelmet is érzek, mert nem tudom mit fog kívánni tőlem barátom vagy közösségem. Különneművel való kapcsolat esetében talán még arra is gondolok, hogy ebből baj is származhat. Félek továbbmenni ezen az úton. Ha a félelem miatt nem merek kockáztatni, akkor nem fogok tudni előrehaladni az igazi szeretet útján.
4. Szembesítés, kihívás:  Amint mélyül a meghittség az igazi szeretetkapcsolatban, már  nemcsak a meleg érzéseken lesz a hangsúly. Mindkét fél számára fontossá válik, hogy szeretett barátja, élettársa vagy a közösség minden tagja növekedjék, úgy is mint ember, és úgy is mint keresztény. Ezért olyan mértékben, amennyire elmélyült a meghittség kapcsolatunkban, szembesítem társamat, barátomat vagy közösségemet azzal, ami neki most fontos és szükséges további fejlődéséhez, radikálisabb evangéliumi élete érdekében. Barátom is tudja, hogy kihívásom szeretetből fakad. Próbál tehát felfigyelni, még akkor is, ha az nehezére esik.
Ha a meghittség nem igazi szereteten alapszik, hanem csak szerelmen, amibe csak beleestem, vagy más hasonló önző szemponton, akkor én nem akarom, nem fogom "barátomat", "kedvesemet",  "társamat" kihívni, vagy valamilyen nehéz ténnyel szembesíteni, mert félek, hogy a kapcsolatunk megszakad. Ezt pedig önző vágyaim kielégítése miatt nem engedhetem meg.
Ha még kevés a meghittség a kapcsolatban, akkor még csak könnyű kihívás ajánlatos, különben a kapcsolat megszakadhat, és több kár, mint haszon származik belőle.
A szeretetkapcsolat elmélyülésének dinamikus mozzanataiban az 1-ről a 2-re, a 2-ről a 3-ra könnyű az átmenet. A 3-ról a 4-re való átmenet kockázatos. Ha barátom, vagy társam elfogadja kihívásomat, akkor megtér, kilép eddigi kereteiből és elindul a fejlődés útján. Ha nem fogadja el a szembesítést, kapcsolatunkat vissza kell vinni az első lépésre: újra kell kezdeni a hívással.
Ez áll az Istennel való kapcsolatra is. Ha nem érzem a meghittséget, és úgy találom, hogy Isten kihívásai túl erősek, zúgolódom és úgy gondolom, hogy Isten valamire kényszerít engem. Tehát csak vonakodva teszek eleget kihívásának. Ez pedig nem segíti a Vele való kapcsolatom elmélyítését. Az is megtörténhetik, hogy elidegenedek Tőle. Ugyanez áll a közösségemmel való kapcsolatomra is, lelki vezetőmmel vagy elöljáróimmal való viszonyomra is.
5. Megtérés:  Ha kihívásom vagy szembesítésem kapcsolatunk meghittségének arányában, megfelelő időben és megfelelő módon történt, és ha barátom vagy társam érzi, hogy nekem is nehezemre esett az kihívás, mert megosztottam vele a szembesítéssel járó fájdalmat, akkor barátom "megtér": önmaga érdekét kereső beállítottságával felhagy Istenért vagy értem, barátjáért, kapcsolatunk elmélyítéséért, vagy közösségünk érdekében. Mivel megteszi, amit kértem tőle, változás áll be életében is, kapcsolatunkban is.
6. Kiengesztelődés:  Az egyik fél, vagy mindkettőnk megtérése nyomán elmélyül szeretetkapcsolatunk, kiengesztelődünk egymással. Megszűnik az a feszültség, amit a kihíváskor vagy a szembesítés pillanatában mindketten tapasztaltunk. Tudjuk, hogy a kihívás nem önkényes volt, hanem szeretetből, a másik javáért, a mi kapcsolatunk elmélyítése érdekében történt. Megbocsátunk egymásnak, még hálát is tudunk adni azért a feszültségért, vagy esetleges sebekért, amit a kihívás hozott magával. Így kis vagy nagy sebeink gyógyulása már meg is kezdődött. Tudjuk, hogy az a kihívás megerősítette, elmélyítette  kapcsoltunkat.
7. Egység:  Kiengesztelődésünk miatt mélyebb síkon tapasztaljuk meg egységünket. Tudjuk, hogy megújult egységünk mélyebb, mint amit eddig tapasztaltunk, érezzük, hogy szívünk sokkal jobban egybeforrt. Mivel meg tudtuk osztani a feszültséget és a megtérés nehézségét, sokkal közelebb érezzük magunkat egymáshoz. Ezt tapasztalom az Istennel való kapcsolatomban is, a közösségemmel, barátommal, vagy társaimmal való viszonyomban is.
8. Elkötelezés:  Egységünk elmélyülésének tudatában és örömében mélyebben elkötelezem magam szeretetkapcsolatunk elmélyítésére. Szabadon és örömmel lekötöm magam barátomnak, társamnak, és érzem, hogy ez az új elkötelezettség erősebb, mint minden más eddigi ígéretem. Az eddigi hét dinamikus mozzanat a szeretetkapcsolat elmélyítéséhez nagyon fontos volt, azért akarom szabadon, örömmel és szeretettel újra elkötelezni magamat Istenemnek, közösségemnek, barátomnak, vezetőmnek vagy társamnak.
9. Küldetés:  Új és radikálisabb elkötelezettségen alapszik küldetéstudatom/tudatunk átérzése, örömmel való elfogadása, magamévá/magunkévá tétele. Ugyanis minden igazi szeretetkapcsolat nem csak befelé, de kifelé is mutat. A szeretet nem igazi szeretet, ameddig meg nem osztjuk. Az Isten, a közösségünk és egymás iránt érzett szeretetünkkel megtelik a szívünk és kiárad másokra is. Ez a kiáradó, kicsorduló szeretet az igazi szeretet.
Tudom, hogy az Isten küld engem. Érzem, hogy barátom, társam, közösségem is küld engem, és én is küldöm őt, vagy őket, hogy osszák meg másokkal is szeretetünket, mert ebben a küldetésben tudjuk megélni azt, ami nekünk a legfontosabb. Tudom és tudjuk, hogy ezért a küldetésért indultunk el a szeretetkapcsolat útján.
Ebben a kölcsönös küldetéstudatban már új hívást is tapasztalunk. Ez a hívás sokkal mélyebb, mint az első lépéskor tapasztalt hívás vagy felszólítás és most már mindketten vagy az egész közösségben együtt éljük  át  az új hívás értelmét és mélységét.

A kilencedik lépés egy elmélyülő szeretetkapcsolat újabb dinamikus mozzanat-sorának a kezdete: „A szeretet nem szűnik meg soha" (1 Kor 13,8).

A szeretetnek ez dinamikus fejlődés folyamata hosszú hetek, hónapok vagy évek alatt jól megfigyelhető, de van, amikor egy rövidebb együttlét alkalmával is megtapasztalható. Fontos, hogy minden lépést megtegyünk, egyiket sem lehet kihagyni. Ha pedig a szeretetkapcsolatot nem akarjuk megszakítani, egyik lépésnél sem lehet végleg megmaradni.

Nemi ösztönök

Ha a szeretetkapcsolat folyamata egy pap és egy nő között a fentebb leírt formában fejlődik, az a kapcsolat tanúságot tud tenni Jézus végrendeletéről: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket." Az ilyen kapcsolat tiszta, mindenki előtt világos, áttetsző, egyszerű és nem okoz semmi különösebb nehézséget.

A problémák ott kezdődnek, amikor a barátságban és kölcsönös szeretetben felébred a nemi ösztön. Amikor egy cölebsz ezt először tapasztalja meg, lehet, hogy megijed, s azt sem tudja, mit kezdjen vele. Amikor érzi, hogy az egyre erősebb és erősebb lesz, elveszítheti a fejét és kétségbe is eshet. Hogy ekkor mit tesz, az azon múlik, hogy ezt a keserves tapasztalatot, az erős nemi ösztönöket hogyan értelmezi.
Ha nemi ösztöneit ellenállhatatlan erőnek tekinti, azok fognak rajta uralkodni: függő viszonyba kerül velük, elveszti szabadságát.
Ha nemi ösztöneit életéből kiküszöbölendő kísértésnek vagy szenvedésnek tartja, nagyon nehéz helyzetbe hozza magát is és barátját is.

Ha azonban a nemi ösztönöket Istentől kapott ajándéknak és az igazi szeretetkapcsolat kiépítésére való felhívásnak tekintem, eddig nem ismert új szabadság, öröm és szeretet felé vezető utat találok:
¨    Hogy ki tudjak bontakozni a nemi vágyak uralkodásából, fontos hogy kifejlesszem érzelmi kapcsolataimat Jézussal is és barátaimmal is.
¨    Erős nemi ösztöneim elfogadása és birtoklása megtanít arra, hogy megértő, együttszenvedő szívvel fogadjam azokat, akik emiatt szenvednek.
¨    Ha nem futok el attól a szenvedéstől, amit a nemi ösztönök okoznak és szembenézek velük, meglátom, hogy azok valójában arra mutatnak, hogy nekem szükségem van szeretetre.
¨    Megtanulok különbséget tenni a nemi kapcsolat utáni vágy és az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet között: a szeretet megtapasztalásának vágya között.
¨    Mikor ezt a különbséget világosan meg tudom tapasztalni, képes leszek elindulni az igazi szeretet keresésére és annak tiszta, cölebsz kifejezésére. Meg tudom élni a szeretetkapcsolat dinamikus mozzanatait.

Idő és türelem kell a tiszta, cölebsz kapcsolatok kiépítéséhez. Cölibátusom és nemi ösztöneim integrálása hosszú folyamat. Azonnali megoldásokra nem számíthatok. Ha a testi vágyak kielégítését hosszú időn át következetesen nem választom, minden egyes "nem választás" erősebbé teszi az igazi szeret iránti vágyamat. Lassan megtapasztalom, hogy nemi ösztöneimet Isten kegyelmével és barátaim segítségével helyes irányba tudom terelni. Eljutok oda, hogy csak mosolyogok azon, ha kicsit már megint kiabálni kezdenek leláncolt nemi ösztöneim. Tudom, hogy Isten erejével én vagyok az erősebb.

Azt is látom, hogy vágyaim nem hiúsultak meg. Ha valódi papi életet élek, nem találkozom "meghiúsulással". Meghiúsulásról csak akkor lehet beszélni, ha valami nem történik meg, amit beígértem magamnak. Amikor fiatalon a papi életet választottam, nem ígértem magamnak nemi kielégülést, tehát nem érezhetem, hogy valami meghiúsult volna. Amikor Jézus ígéretét komolyan vettem, hogy "százannyit kapok" (Mt 19,29) már itt a földön is, hittem abban, hogy a nemi kielégülésnél sokkal nagyobb szeretetet fogok kapni Istentől is és emberektől is. Az olyan papoknak, akik azt mondják: "ha megengednék, én rögtön megnősülnék", igazi problémájuk nem nők és a velük való kapcsolat, hanem az Istennel és az egyházzal való kapcsolat. Éretlenek az Úrral, és az egyházzal való kapcsolatra.

El kell-e nyomni a nemi ösztönöket?
Elnyomni annyit jelent, hogy tudat alatt tartok olyan ösztönöket, gondolatokat, tapasztalatokat vagy elméleteket, amelyek nekem túl nehezek, félelmesek vagy melyeket bűnösnek tartok, és nem tudom mit kezdjek velük. Ez természetesen egészségtelen beállítottság. Arra semmi ok sincs, hogy nemi ösztöneimtől féljek, vagy bűnösöknek tekintsem, csak azért, mert érzem, hogy bennem vannak, vagy képzeletemben feljönnek. A nemi ösztönöket fel kell ismerni, tudatosítani és szabad elhatározással újra meg újra dönteni, hogy mit teszek velük. Vagyis olyan beállítottsággal lenni velük szemben, ami tiszta és becsületes, amit cölebsz életem megkíván. Azt tenni, amit minden becsületes magányos vagy házas ember tesz házasságán kívüli kapcsolataiban.

Mi a nemileg érett ember viszonyulása a nemi ösztönökhöz?
Tudja, hogy a nemi ösztönökkel mit akar tenni. Nem engedi, hogy azok uralkodjanak rajta. Érzi a vágyakat és érzelmeket. Tudatában van, amikor egy másnemű jelenléte befolyásolja, és ösztönei felerősödnek. Jól ismeri képzeletvilágát és azt, hogy az milyen hatással van rá nemi területen. Nem engedi, hogy képzeletvilága uralkodjon rajta. Érzi, tudja, hogy mi történik benne és körülötte. Nem csodálkozik, nem menekül, nem is gondolja, hogy azok az érzelmek vagy vágyak bűnösek, nincs lelkiismeret furdalása. Vigyáz arra, hogy elfogadja nemiségét úgy, ahogy van, és nem engedi, hogy nemi vágyai őt hatalmukba kerítsék, hogy erre vagy arra ráncigálják.
Higgadtan meg tudja gondolni, hogy mit jelent, az amit magával vagy egy nővel tenne, ha csak az ösztönei szerint cselekedne. Világos előtte, kit sértene meg, hova vezetnének bizonyos gesztusok, ha az ösztönökre hagyná a döntést.
Isten segítségével eljut addig, hogy mivel nemi ösztöneit fel tudja hozni tudatába és azokat jó, egészséges megnyilvánulásoknak tekinti, azok már nem uralkodnak rajta.
Hogy valaki ide eljusson, ahhoz imádságra és önmegtagadásra van szükség. De talán még fontosabb azt megtapasztalni, hogy mélyen, melegen lehet szeretni egy nőt anélkül, hogy nemi kapcsolat legyen közöttük. A bizalmas, baráti, testvéri kapcsolat különneműekkel lehetséges és fontos. Ez a tapasztalat nemcsak egy papnak szükséges, de minden embernek is a házastársi kapcsolaton kívül. A tiszta, mély baráti kapcsolatok húznak ki minket önző, ego-centrikus beállítottságunkból.

Érettség

Hogy mennyire haladtam az érettség útján, attól függ, hogy milyen választ adok életem különböző szakaszaiban a következő négy kérdésre: 1) Ki vagyok én? (húszas éveimben kell erre először világos választ adnom.) Aki most szabadon választja a cölebsz életformát, és hajlandó újra és újra ugyanígy választani a jövőben.  2) Mit akarok tenni? Jézussal közreműködni, mint cölebsz, hogy tudjak Vele dolgozni az Isten országáért. 3) Kivel vagyok együtt? (negyvenes éveimben) Jézussal, barátaimmal, keresztény kisközösségeimmel, híveimmel, ezért tudok a saját család alapításáról lemondani. 4) Mi az életem értelme? (hatvanas éveimben) Szabadon, örömmel és szeretettel megélni korábbi választásaimat és ugyanazt választani újra meg újra, amikor szükség van új elhatározásokra.


Ez az érés-folyamat kiterjed az egész életre. Lassan, de biztosan a kegyelem ereje segít abban, hogy minden nemi ösztönt, feleség és gyerekek utáni vágyat beleépítsem az igazi krisztusi szeretet megélésébe. Tudom, hogy a nemi kapcsolatoknál sokkal mélyebb kapcsolatokat tudok megélni apostoli életemben. Természetes gyermekeimmel való kapcsolatoknál is melegebb, mélyebb és gyümölcsözőbb kapcsolataim vannak. Ezek a meglátások azonban még nem állnak rendelkezésemre a felkészülés éveiben, amikor még alig van alkalmam igazi apostoli kapcsolatokra férfiakkal és nőkkel. Az érés-folyamat legnehezebb évei talán a húszas évek, mert az áldozat nehézségeit nagyon érzem, de gyümölcseit még nem tapasztalom. Itt edződik meg a hitem Jézusban, aki tudom, hogy meghívott, kiválasztott, és akarja, hogy én is válasszam Őt élettársamnak a vele való közreműködésért, az Isten országa érdekében.

Nemes Ödön SJ


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése