2013. szeptember 28., szombat

Szent Vencel élete

Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903- ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház.
Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze harminchárom esztendős korában meghalt. Az uralkodást felesége, Drahomira vette át, mert idősebbik fiát, Vencelt még túl fiatalnak tartotta, de maga is vágyott a trónra. Ezt a hatalomvágyat, úgy tűnik, kisebbik fia, Boleszláv örökölte. Drahomira úgy vélte, anyósa, Ludmilla összeesküvést sző ellene, hogy Vencel számára szerezze meg a trónt, ezért orgyilkosokat küldött, és tetini várában megfojtatta az öreg Ludmillát. Uralkodása azonban erőszakos volt, ezért általános elégedetlenség és zavargás támadt. Ekkor I. Henrik német király tudtával Bajor Arnulf avatkozott be, és arra kényszerítette Drahomirát, hogy adja át a trónt Vencelnek.
922-ben Vencel átvette az ország vezetését. Tizenhét vagy legfeljebb tizenkilenc éves volt, és mindössze hét évig uralkodhatott, hogy aztán vértanúként adja életét Krisztusnak.
Politikájában Nyugat felé hajlott, hogy a nyugati kultúrából minél többet át tudjon plántálni országába. Nyugatról jött papokkal és szerzetesekkel népesítette be udvarát, akik magukkal hozták a német királyság kormányzásának mesterfogásait is. A nyomor és műveletlenség enyhítésén fáradozott. Egyházalapításai a kereszténység terjesztésével együtt a műveltség terjedését is széles körben elősegítették.
Egyházpolitikájában a clunyi reform mellé állt, s szerette volna elérni, hogy a még meglevő pogányság végleg eltűnjön. Magánéletében példás keresztény volt: ítéleteiben igazságos, felebarátai iránt irgalmas, önmagával szemben szigorú. Valószínűleg nem is nősült meg. Az általa alapított templomok szentelési évfordulóját rendszerint a helyszínen ünnepelte.
Népe örömmel vette szent királya vezetését, ellenségei azonban egyre nyíltabban fejezték ki gyűlöletüket. A pogányságot még mindig ápoló és féltő párt egyre növekvő haraggal látta, hogy Vencel keze nyomán a kereszténység tért hódít és megerősödik. A fanatikus, nacionalista gondolkodású urak pedig azt rótták föl Vencelnek, hogy a német királyság felé húzó politikájával elárulja a cseh nemzetet. Mindkét párt Vencel öccsében, Boleszlávban találta meg a vezért, aki örömmel kapott a lázadók által fölkínált hatalom után, s végül oka lett testvére meggyilkolásának is.
Vencelt halála után vértanúként tisztelték nemcsak Csehországban, hanem hamarosan egész Európában is. Holttestét még I. Boleszláv uralkodása alatt vitték át Prágába, az általa alapított Szent Vitus- templomba. A csehek nemzeti patrónusként tisztelik, sőt Szent Vencel családjának tekintik magukat, és Vencel koronája a nemzet szimbóluma számukra.
Ünnepét halála napján, szeptember 28-án ülték, a római naptárba 1670- ben vették föl.

Forrás: Szentek élete


2013. szeptember 20., péntek

Pálos Szent Kereszt búcsú Klastrompusztán

Idén újra eljuthattam Klastrompusztára, ahol az elsőként épült pálos kolostor romjainál kialakított szabadtéri oltárnál pálos búcsúi szentmisén vehettünk részt. Külön busz is indult a Sziklatemplomból, de én egy kisbusznyi énekkaros különítménnyel utaztam. Út közben kicsit eltévedtünk, de időben odaértünk az általunk szállított orgonával együtt. A szentmisén a De Angelis misét énekeltük és az Éneklő Egyház énekeit. A szentmisét Botond testvér helyett idén János atya celebrálta, ő volt a főcelebráns és Zsongor atya illetve a területileg illetékes atya koncelebráltak. Nagyszerű volt a szentbeszéd, a bejegyzés végén video részleten meg is hallgatható.A szentmise után Szent Kereszt hódolatra lehetett menni. A kereszt felső részén az eredeti Szent Keresztből egy darabka ereklyeként ott volt, nekem nagy kegyelem volt ez a hódolat.Délután egy fogadáson is részt vehettünk a Kultúrházban a már hagyományossá vált babgulyás nagyon ízletes volt, utána pedig rétest ettünk. Később mi még elkirándultunk Esztergomba és látogatást tettünk a Szamos cukrászdában. Nagy örömmel és hálatelt szívvel tértünk haza a kapott testi lelki ajándékokért. A képeket Széncinege és Kanári készítette, köszönet érte nekik.

Íme, Kanári képei:Széncinege egy más perspektívából fotózott:


2013. szeptember 17., kedd

Imádság a város szívében Boldog Charles de Foucauld nyomdokán

HOL?
Budapesti Oltáriszentség Plébánia kápolnájában
1064 Budapest, Vörösmarty u. 40.

MIKOR?
2013. szeptember 18-án
18.00 – 19.30.A következő imaestek várhatóan:
okt. 2.16.30. – nov. 13.27. – dec. 11.

Szeretettel hívunk minden imádságra
 vágyó testvérünket!

Szentségimádás idézetekkel a názáreti lelkiség irodalmából és bibliai megosztás
Az imaeste előtt 17 órától a helyszínen, a plébániai szentmisén is részt lehet venni!
Kapcsolat: Medgyessy László – 06-30/610-8295 (medgyessylaszlo@gmail.com)
A lelkiségről további információ:   www.nazaret.hu,   www.jezuskistestverei.hu
2013. szeptember 14., szombat

Szent Kereszt felmagasztalása

Krisztus keresztjének fennmaradt részei és szilánkjai az egész világon több helyen fennmaradtak. Ilyen Szent Kereszt ereklye Budapesten is van a Sziklatemplomban, melyet minden évben ezen a napon kitesznek hódolatra a szentmisék után.

Szent Kereszt ereklye

2013. szeptember 5., csütörtök

Medjugorjei üzenet

"Drága gyermekek! Mindnyájatokat szeretlek. Ti mindannyian, gyermekeim, mindannyian a szívemben vagytok.  Édesanyai szeretetem mindnyájatoké, és szeretnélek elvezetni mindnyájatokat Isten örömének megismerésére. Ezért hívlak benneteket.  Alázatos apostolokra van szükségem, akik nyitott szívvel fogadják Isten Igéjét és segítenek másoknak abban, hogy Isten Igéje által megértsék életük értelmét. Gyermekeim, ahhoz, hogy erre képesek legyetek, az ima és a böjt által meg kell tanulnotok szívből hallani és alázatossá válni. Meg kell tanulnotok elvetni magatoktól mindazt, ami eltávolít benneteket Isten Igéjétől, és csupán arra vágyakozni, ami közelebb visz hozzá. Ne féljetek! Itt vagyok. Nem vagytok egyedül. Kérem a Szentlelket, hogy újítson és erősítsen meg benneteket. Kérem a Szentlelket, hogy másokat segítve ti is gyógyuljatok. Kérem Őt, hogy általa Isten gyermekei és az én apostolaim legyetek."
Ezután nagy aggodalommal mondta:
"Jézusért, Fiamért szeressétek azokat, akiket Ő meghívott és csak azon kezek áldására vágyakozzatok, amelyeket Ő megszentelt. Ne engedjétek, hogy a gonosz uralkodjon. Újra ismétlem - Szívem csak pásztoraitokkal fog győzni. Ne engedjétek a gonosznak, hogy elszakítson benneteket pásztoraitoktól. Köszönöm nektek."

A Szűzanya 2013. szeptember 2-i üzenete


Forrás: MBKSZ

2013. szeptember 1., vasárnap

Jézus alázatra tanít

P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése az évközi 22. vasárnapra
Isten Fia, aki érettünk emberré lett, aki beteljesítette az izajási Szenvedő Szolga sorsát, amikor „engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” - a legnagyobb példát adta az alázatosságra. Többször hirdette, hogy az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Szenvedése előtt, mint rabszolga, megmosta tanítványai lábát.
Jézus a vasárnapi evangéliumi szakaszban is az alázatra tanítja az előkelő farizeus házában a meghívottakat, amikor látja, hogy válogatják a főhelyeket: „Mikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre…” Tanítása nekünk is szól. Ma is tapasztaljuk lakodalmak, ünnepségek alkalmával, hogy az előkelőbbeknek át kell adni az első helyeket; a szerényeket ilyenkor nem éri szégyen. De itt nem csupán bizonyos udvariassági szabályok megtartásáról van szó.
A jézusi alázat nem csupán illendőség diktálta szerénység, hanem a cím- és rangkórság megbélyegzése, amely mögött a gőg és a másokat elnyomó törtetés húzódik meg. Ő maga, a Mester több ízben tanította apostolait is, hogy náluk, az ő követőinél ne úgy legyen, mint a társadalmi-politikai életben, ahol sokszor a jobb helyekért való törtetés, az uralkodási vágy érvényesül, hanem, aki nagyobb akar lenni, legyen a többiek szolgája. Többször hirdette, hogy az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Szenvedése előtt, mint rabszolga, megmosta tanítványai lábát,
Örömmel látjuk – és ezt a nagyvilág csodálja –, hogy Ferenc pápa megválasztása első pillanatától kezdve minden szavával és gesztusával a jézusi alázatra ad példát bíboros társainak, a római Kúria papjainak, püspököknek és papoknak egyaránt. Az ősi maxima szerint a pápa: „servus servorum Dei” = Isten szolgáinak szolgája.
Ferenc pápa nem trónról uralkodik, hanem szolgálni akarja Krisztust és Egyházát, az embereket alázatos egyszerűséggel. Róma püspökének pápai lakosztálya a Szent Márta-ház egy szobája, a testőrsége számát lecsökkentette, közvetlen kapcsolatba kerül a hívősereggel. Sok szó esik a Kúria reformjáról. Ez kétségkívül előkészületben van.
De Ferenc pápa számára fontosabb és sürgetőbb az egyházi vezetők személyes megújulása, a Kúria moralitásának reformja, a karrierizmus megszüntetése stb. Az egyházi embereknek azért kell a Kúriába jönni, hogy dolgozzanak és a pápának - a pápával - szolgáljanak. Mindez alkalmazható a helyi püspöki kúriákra, plébániákra is. Gondolhatunk egyes klerikusok karrierizmusára, a piros vagy lila cingulumok utáni törtetésre.
De a Rómát, a római Kúriát vagy általában az egyházi vezetőket bírálókhoz is szól Jézus tanítása: nézzenek magukba, amikor másokat bírálnak, és az életreformot mindenekelőtt önmagukon kezdjék. Jézus példabeszéde és annak csattanója vonatkozik valamennyi keresztény hívőre, mindnyájunkra: „Aki magát megalázza, azt fölmagasztalják.”
Példaképünk az alázatos Jézus és Édesanyja, az Úr Szolgáló leánya, akinek Magnificatjával naponta imádkozzuk: „Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt…”
(Lk 14, 1. 7-14)

Forrás: Vatikáni Rádió