2011. július 31., vasárnap

Évközi 18. vasárnap

Iz 55,1-3
"Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez, és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek, vegyetek gabonát, és egyetek! Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül, és vételár nélkül bort és tejet! Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és keresményeteket arra, amivel nem laktok jól? Figyelmesen hallgassatok rám, akkor majd jót esztek, és élvezitek a kövér falatokat. Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám, hallgassatok ide, s akkor élni fog lelketek! Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján."

Mt 14,13-21
"Amikor Jézus meghallotta ezt, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre, egyedül. A tömegek tudomást szereztek erről és követték őt gyalog a városokból. Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megkönyörült rajtuk, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki: ,,Sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak.' Jézus azonban azt mondta nekik: ,,Nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.' Azok ezt felelték neki: ,,Nincs itt másunk, csak öt kenyér és két hal.' Azt mondta nekik: ,,Hozzátok ide azokat.' Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte azokat, aztán odaadta a kenyereket a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Végül fölszedték a megmaradt darabokat, tizenkét tele kosárral. Mintegy ötezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva."

A mai vasárnapi prédikációban (ifjúsági, gitáros szentmise, amelyen főleg fiatalok és gyermekek vettek részt szüleikkel) az olvasmány és evangélium alapján az atya a mindennapi kenyér fontosságáról beszélt, amiről sokan azt hiszik, hogy "a boltban terem", csak le kell emelni a polcról, pedig ő még gyermekkorában tanúja volt az aratás különböző embert próbáló műveleteinek és segített is a szüleinek amiben csak tudott. A mindennapi kenyérért az embernek fáradságos munkát kell végeznie, hogy ezáltal megteremtse a maga illetve családja számára a szükséges betevőt. Milyen fontos, hogy ha van, hálát adjunk a munkánkért! De a testi táplálék mellett nem szabad elhanyagolnunk a lelki táplálékot sem, amelyről a próféta beszél valójában az olvasmányban illetve az evangélista által leírt történet is azt a Kenyeret vetíti előre a csodálatos kenyérszaporítással, amelyet majd Jézus ad nekünk embereknek, Szent Testét az Eucharisztiában amelyre nap mint nap lehetőségünk van, hogy magunkhoz vehessük, amely táplálja lelkünket, éltet és megszentel minket. Ez a Kenyér legalább olyan fontos, mint a testi táplálék, nem szabad elhanyagolnunk.

Juan de Juanes: Krisztus az eucharisztiával (16. századi spanyol festmény)
Találtam egy ideillő felvételt, ha már gyerekmiséről volt szó. :-) A Jézus Krisztus Szupersztárból ismert egyik számot éneklik, amely keresztény körökben is meghonosodott, a címe: "Kenyered és borod táplál engem".A "műért" nem vagyok oda, de ez az ének jól használható gitáros miséken és  a gyerkőcök nagyon aranyosak szerintem. :-)2011. július 30., szombat

Miért ne lennék pap?

Krisztus Légionáriusai közzétettek  egy modern hangvételű videót, mely a hivatásról szól, címe: Why not priest? „Miért ne lennék pap?”. A kisfilm fiatal papokat mutat be a világ minden tájáról, akik saját nyelvükön, egy-egy mondatban megindokolják, miért választották hivatásukat. Néhány a több tucat válasz közül: 


„Mert boldog akarok tenni és másokat is boldoggá akarok tenni.” 
„Mert ez igazi kihívás.” 
„Mert semmit sem veszíthetek, de minden megnyerhetek.” 
„Mert nem tudok ennél jobb életformát elképzelni.” 
„Mert többet és jobban akarok szeretni.” 
„Mert meg akarom mondani az embereknek, hogy van remény.” 
„Mert Jézust akarom követni: ez a legnagyobb kaland az életben!” 
„Mert papnak lenni szuper!” ''Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: "Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?" Így válaszoltam: "Itt vagyok, engem küldj el!" ' Iz, 6,8

Miért olyan időszerű ez a téma? A Szentírásban olvashatjuk Jézus szavait: 

"Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra." Lk 10,2  
vagy itt: ' "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" - mondta akkor tanítványainak.' Mt 9,37

Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.
Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.
Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.
Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.

Ámen.
 
De nézzük, milyennek is kellene lennie egy jó papnak? Hát szentnek:-) Ezáltal a rábízottak is megszentelődnek. Ahogy Jézustól hallhatták az apostolok: "Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?" Mt 5,13

A pap legyen:
egyszerre nagy és kicsi,
nemes szellem, mintegy királyi vérből,
egyszerű és természetes, mintha paraszti származás lenne,
hős önmaga meghódításában,
olyan ember, aki Istennel küszködött,
a megszentelődés forrása,
bűnös, akinek Isten megbocsátott,
ura vágyainak,
a legfélénkebbek és leggyengébbek szolgája,
aki nem hunyászkodik meg a hatalmasok előtt,
de meghajol a szegények előtt,
Ura tanítványa,
nyájának vezetője,
koldus szélesre tárt karokkal,
számtalan ajándék hordozója,
férfi a csatamezőn,
anya, hogy megerősítse a betegeket,
a kor bölcsességével
és a gyermek bizalmával.
Magasba feszülő,
két lábbal a földön,
örömre született,
de a szenvedés ismerője,
távol minden irigységtől,
éleslátó, nyíltan szóló,
a béke barátja,
a tétlenség ellensége,
mindig állhatatos...

Ismeretlen szerző a középkorból

Nem könnyű mindezt megvalósítani, megélni, de Isten kegyelméből lehetséges. Hogy a meghívott és felszentelt szolgák valóban szentek legyenek és be tudják tölteni hivatásukat olyan módon, hogy minél több lelket vezethessenek az Úrhoz, ezért nekünk, híveknek sokat kell imádkoznunk.

Jézus, örök Főpap! 
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, melyeket szent Véred pirosít. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját. Amen. 

(Lisieux-i Szent Teréz imája)

2011. július 29., péntek

Az Úrnak szüksége van Rád

Ha már komolyan foglalkoztat a konszekrált életút lehetősége, légy bátor és merd rábízni az életed az Úrra, merd kimondani az IGEN-t, mert az Úrnak és az Egyháznak Rád is szüksége van!


Az Úrnak szüksége van Rád is! Az Úrnak minden keresztényre szüksége van, de vannak olyan személyek, akiket  egy különleges útra hívott meg.

Nekik szólnak a pápa alábbi szavai:

"A konszekrált élet titka, mely inkább Istent szereti teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erővel, mint bármely személyt vagy tárgyat, a mennyek Országának prófétai jelévé vált."

„Ne féljetek attól, hogy látható módon képviseljétek megszenteltségeteket, törekedjetek minden módon kifejezni Krisztushoz tartozásotokat, hiszen ez az a rejtett kincs, amiért elhagytatok mindent!”

 „Krisztus szerelmének semmit elébe ne tégy!”(Szent Benedek) - ezt a mottót ajánlotta XVI. Benedek pápa nekik.


Ezen a felvételen Klára nővér a Nyolc Boldogság Katolikus Karizmatikus közösségből elmeséli, hogyan kapta a hivatását:


Ne feledjük, csak annyit kell tudni erről az útról, ahogy a tapasztalt  idős nővér is tanít erről, hogy: 

"Az első ötven év a legnehezebb..." :-)

Semmi rosszat nem cselekedett

'Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: "Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is." A másik rászólt: "Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat." Aztán hozzá fordult: "Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban." Ezt válaszolta neki: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben." ' Lk 23, 39-43Vajon én Jézus melyik oldalán szenvedek?

 Jézusom, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.

'A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: "Ez az ember valóban igaz volt." ' Lk 23, 44-47"In Manus Tuas Pater commendo Spiritum meum" - "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet."

Jézusom, Veled élek és Veled szenvedek.
Legyen meg az Atya Akarata most és mindörökre. Amen.

Szenvedéseink hátteréről

Péntek lévén - Jézus szenvedésének kapcsán - elgondolkoztam újra a szenvedés értelméről. Sokan felteszik a kérdést, hogy mire jó a szenvedés, vagy miért engedett meg Isten ilyen vagy olyan szenvedést az életükben és egy kicsit Őt teszik felelőssé. A kérdés összetett, mert Isten nem akar velünk „kitolni”, amikor „ránk bocsát” egy szenvedést. A szenvedés a bűn által lépett be a világba így bűnre hajló természetünknél fogva a mi életünknek is részese, a paradicsomi állapotok felrúgása nem az Ő eredeti terve, hanem a bűn következménye. Hogy megmentsen minket, Egyszülött Fiát sem kímélte. Persze kérdezhetnénk ezen a ponton azt is, hogy Az, aki bűn nélkül volt való, Ő is mennyit szenvedett, de miért? A kérdés tehát elég összetett. Eddigi tapasztalataim és búvárkodásom alapján több okból lehetséges szenvedés:
1.   van, hogy Istenben felelőst találva, megkísért a Gonosz, hogy eltávolítson bennünket az Úrtól,
2.   van, hogy bűneink jogos következményei miatt szorulunk,
3.   de az is lehetséges, hogy mások bűnei következményeként,
4.   van olyan, hogy az Úr kíván tőlünk egy áldozatot, vagy engesztelést mások hibáiért, bűneiért,
5.   vagy a mi megszentelődésünk érdekében jónak látja az Úr, hogy megpróbáljon bennünket,
6.   vagy eszközül használja a szenvedést és meg akar minket tisztítani gyarlóságainktól,
7.   lehetséges, hogy ki akarja nyilvánítani gyógyító szeretetét, ha az imák meghallgatásaként enyhületet ad egy szenvedésünk után,
8.   ha a jó ügy szolgálatában állok, gyakran kerülök ellenszélbe, Őérte szenvedhetek,
9.   sőt, a vértanúktól sokszor hősies szenvedést kíván az Úr, Krisztushoz hasonlóvá téve őket,
10. és végül a szenvedés misztérium, amelyet nem lehet megmagyarázni.
Érdemes megvizsgálni egy helyzetben, mi az igazi ok, hogy megkülönböztessük, hogyan viszonyuljunk a szenvedéshez, mit vár el tőlünk Isten éppen akkor. Bármely okból is történik, mindig felajánlhatjuk engesztelésül magunk és mások bűneiért az elszenvedett kínokat, sérelmeket, ezáltal érdemszerzővé válik szenvedésünk és megacélosodik hitünk, közelebb kerülhetünk az Úrhoz.
Nem történhet meg semmi anélkül, hogy Isten megengedő kegyelme jóvá ne hagyta volna, mert előtte megméri a vállunkat, elbírjuk-e, és személyesen nekünk olyan keresztet nyújt át, ami a számunkra leginkább szolgálja az üdvösségünket.


Ha bővebben szeretne valaki erről a témáról elmélkedni, szeretettel ajánlom figyelmébe az alábbi írást:
Hidász György Izrael: Levél szenvedéseink hátteréről

Szent Márta

Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak.

Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt: Jézus tanítványai kíséretében úton volt. ,,Útjuk közben betértek egy faluba (Betániába). Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket.'' Volt mit tennie, hiszen legalább tizennégy fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. ,,Egyszercsak megállt, és így méltatlankodott: Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem! Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha'' (10,38-42).

Jan Vermer Van Delft: Jézus Mártánál és Máriánál

A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása. A történteket Szent János mondja el: ,,Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. Ez a Mária kente meg az Urat olajjal, és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték Jézusnak: Uram, akit szeretsz, beteg! Ennek hallatára Jézus azt mondta: Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten fia.

A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlen Húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket:
,,Hat nappal Húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére.'' Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt: ,,Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt: Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi.'' Máté evangéliumában Jézus így folytatja: ,,Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett.'' (Jn 12,1-8; Mt 26,6-13).
Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A XIII. század végén a római naptárba is áttették.

Mindenható, örökkévaló Isten, kinek megtestesült Igéje arra méltatta Szent Mártát, hogy betért a házába, és elfogadta gondoskodását, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy testvéreinkben hűségesen szolgáljuk Fiadat, és a mennyben otthonra leljünk nálad!
forrás: Szentek élete


2011. július 28., csütörtök

Vegyétek és egyétek: ez az én Testem!

Az egyik kedvenc - inkább szentségimádásra való - dicsőítő énekemet szeretném megosztani, az osztrák Emmánuel Közösség előadásában. A címe: "Nehmt und esst...", magyarul "Vegyétek és egyétek...".


A refrén szövege magyarul:

Vegyétek és egyétek, ez az én Testem.
Vegyétek és igyátok, ez az én vérem.
Nyissátok meg a szíveteket, 
az Életemet adom értetek.
nem hagylak egyedül benneteket.

Oltáriszentség

A mai napon mondható az Oltáriszentségről a szentmise, mivel nincs más liturgikus előírás, ha a templomigazgató így rendelkezik vagy a miséző papnak szándékában áll. Mit jelent valójában az Oltáriszentség (Eucharisztia) mindannyiunk számára?

A legszentebb eucharisztia

A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház. Az eucharisztikus áldozat az Úr halálának és feltámadásának emléke, melyben a keresztáldozat örökké folytatódik, az egész istentiszteletnek és keresztény életnek csúcsa és forrása, mely jelöli és létrehozza Isten népének egységét, és építi Krisztus testét. A többi szentségek és az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig összetartoznak a legszentebb eucharisztiával, és rá irányulnak.

A krisztushívôk a legnagyobb tiszteletet tanúsítsák a legszentebb eucharisztia iránt, vegyenek részt tevékenyen a legfenségesebb áldozat ünneplésében, nagy áhítattal és gyakran vegyék magukhoz ezt a szentséget, és a legmélyebb imádattal tiszteljék; a lelkipásztorok az errôl a szentségrôl szóló tanítás magyarázata során gondosan tanítsák meg a hívőket erre a kötelességükre. (Forrás: Egyházi Törvénykönyv 897.-898. kán.)

Dávid Beatrix: Az Ország

Ahol a föld az éggel összeér,
ahol a ma és holnap révbe ér,
ahol a rét ruhája liliom,
ahol az angyal s kerub billiom,
ott van az Ország.

Ahol a lélek léleknek zenél,
ahol a szellő és a fa mesél,
ahol a szívek jege betörik,
ahol a lélekbéklyó letörik,
ott van az Ország.

Ahol a titkok zárja kinyílik,
ahol a konkoly és gaz nem nyílik,
ahol a fehér ruhát felöltik,
ahol a lélek űrjét betöltik,
ott van az Ország.

Ahol az ég csak örömre derül,
s hol Isten s ember egy asztalnál ül,
ahol az Isten a szemembe néz,
ahol kezemért nyúl egy puha kéz,
ott van az Ország.

Ahol nem kúszik gyom a törvényen,
ahol Isten sétál az ösvényen,
hol kezében fogja a két kezem,
s hol a fejem a vállára teszem,
ott van az Ország.

szentségimádás
Kép: Philoméla

2011. július 27., szerda

A nyelvek adománya

-   a Szentírás megemlíti: "Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni,úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket." (ApCsel 2,4), "...új nyelveken beszélnek..." (Mk 16,15-19); tehát már volt az Ősegyházban is
-    a nyelvek adományát vagy nyelvimát a legkisebb adománynak mondják a Lélek ajándékai közül, de fontos, mert aki ezt megkapja, utána más adományokat is könnyebben be tud fogadni
-     ezt is lehet kérni és általában meg is kapják sokan a testvérek közül
-    nem jellemző, hogy alkalmatlan lenne erre valaki, amennyiben Istennek átadott életű, Szentlélekben megújult testvérről van szó, aki kész az Isten Akaratának megtételére és készen áll mindenkor az Általa adni akart kegyelmek, adományok befogadására
-    jó, ha van mellé a nyelvek értelmezésének az adománya – ez így együtt már ritkábban szokott megjelenni a közösségben, a közösséget az evangélium szerint akkor építi az ember adományával igazán, ha meg is magyarázza (annyira ritka, hogy ezzel nem is találkoztam emlékezetem szerint igazán, csak ige és kép magyarázatával tehát erőteljesebb törekvés kellene erre)
-    a Szentlélek által szól az ember egy különleges, ismeretlen nyelven, ereje ezáltal is megnyilvánul a közösségen, testvéreken keresztül
-    kívülálló, de még a megújulásbeli testvérek számára is értelmetlen szavak, ugyanakkor első jelentéssel bíró szavak is lehetnek (akár vegyesen is vagy külön)
-    lehet egy régi már elhalt vagy akár élő nyelven is megszólaló az adomány, amelyet az imádkozó valójában nem is tud pl. arám, latin, francia, keverék is, bármi
-    lehet nyelvi ének is belőle
·    ekkor a dallam harmonikus, a szöveg a fentiek szerinti
·    egyénileg is lehet, de közösségben imádkozva még erőteljesebb pl. dicsőítéskor vagy közbenjáráskor a Szentlélek hívás során, vagy szentmisén Úrfelmutatáskor (sokáig nem tudtam, honnan származik az a gyönyörű polifonikus egységes dallam, az első találkozástól számítva több év után döbbentem rá mi is ez valójában)
-    ha nem használják aktívan, vissza is fejlődhet, de újra előjöhet, mint más adomány (inaktiváció) attól függően, hogy alakul a többi adomány szükségessége az egyén, ill. a közösség életében (személyes lelki érettség alakulása, életút változásai vagy közösségváltás, szolgálatok változása miatt lehet ilyen például)
-   három formája van tehát: nyelvi ima, nyelveken való éneklés és a próféciák is elhangozhatnak nyelveken
-    irodalom: a Marana Tha kiadó gondozásában megjelent "A nyelvek adománya" c. könyv


pünkösdi ikon - ókeresztény ábrázolás

2011. július 26., kedd

Nyári kalandtúra

Gyermekkorom óta kedvelt úticélom Nyugat-Magyarország így a Fertő-tó és a Kőszegi-hegység, de az Őrség és Vendvidék is. Nemrég újra eljutottam északnyugati határterületünkre és felkerestem kedves emlékekkel teli helyeket. Isten segítségével még egy kisebb alsó-ausztriai kitérőt is téve - magyar kalmoduli remeteemlékünk megtekintése után Majkon - újra azt éreztem, milyen jó, hogy Magyarországon élhetek a Szent Szűz palástja alatt, ahol a sok viszontagság ellenére sok természeti és épített érték maradt meg . Láthatatlan kincseinkről nem is beszélve.:-)
falusi ház - homlokzati díszítés a Szentháromsággal
Velem
Velemből a Szent Vid kápolnához egy új kiépített panorámaút vezet fel, csak nagyon keveset kell gyalogosan az erdőben megtenni. Visszafelé már sötétedett, amikor egy tapsifüles is szem elé került, szerencsére nem esett kár a testi épségébenJ
Szent Vid kápolna
Kőszeg
Örömmel vettem részt szentmisén a város gyönyörű neogótikus plébániatemplomában a Jézus Szíve templomban, amelyet megépítése óta már kétszer is felújítottak.  
főoltár


keresztúti stáció


a templom főhajója


Jézus Szíve templom - külső homlokzat
Fertőd
A kastélyba ezúttal nem lehetett bemenni, pedig a felújítás után szívesen megnéztem volna a belső homlokzatot is. Maradt a szökőkút és az ifjú pár, na meg a molnárfecskék az eresz alatt J
Eszterházy kastély
Nagycenk
A kastély kiállításának megtekintése után az eső ellenére nagy öröm volt az erdei vasút állomáshelyén kialakított  szabadtéri vasútmúzeum.
vasúti kiállítás
Fertő-Hanság Nemzeti Park

madármegfigyelő hely - vonuló nyári ludak Sarród mellett


Réti füzény (Lythrum salicaria) a Fertő-tó partján
Heiligenkreuz, ciszterci apátság
Alsó-Ausztriában Baden mellett egy kisebb településen Heiligenkreuzban élnek a gregorián énekükről világhíressé vált ciszter szerzetesek.
fogadalmi oszlop az apátság kertjében

az apátsági templom főhajója - a szerzetesek éppen imádságukat végzi
Itt megtekinthető egy interjú az egyik szerzetessel (angol nyelven), közben a gyönyörű gregorián énekük hallható:
http://www.youtube.com/watch?v=r7Rh_DeQmZYKépek: Philoméla

Az Úr Jézus nagyszülei

Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tartja ma az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.
A házaspár életét gyümölcséről, a Szűzanyáról lehet felismerni. Ma is szükség van csendben szolgáló, szerető emberekre, akik Isten szeretetét élik és tanúsítják. Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira Isten, amikor Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra nevelte lányát. Sokszor mi is csak később vesszük észre, milyen nagy dolgokat tett velünk az Isten. Ezért legyünk mindig hálásak az Úrnak adományaiért.

Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.
Add meg kérünk nagyszüleink számára is boldogító színelátásod kegyelmét.

2011. július 25., hétfő

A mennydörgés és villámlás fiai

Átalakulás 1.

Dávid Beatrix: Metamorfózis


Lelkemben érni kezd a múlt,
s az élmények zöldje dús
sárgává s pirossá vidul,
egy emléket leszakítok
életem fájáról – egykor
éretlen volt, de most pirul
arcán az idő gyümölcse –
múltammal vemhes a jelen.

Nappali pávaszem (Inochis io) bábja

Szent Jakab apostol ünnepén

A mai nap ünnepeljük Szent Jakab apostolt, akiről a Szent Jakab utat is elnevezték. Ennek kapcsán készítettem egy közvélemény kutatást és egy rövid összefoglalót a zarándoklatról. (Forrás: Wikipédia)
A Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Camino-nak is nevezik, középkori zarándokút, mely Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet.


A bazilika Santiago de Compostellában

Szent Jakab-út

A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. Az út mentén a bencések kórházakat és rendházakat építettek.
Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. A középkortól kezdve, mikor a Szentföldre menő zarándoklatok ellehetetlenültek, a Camino szerepe felértékelődött. A legenda szerint Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba. Itt eltemették azon a helyen, ahol most Santiago de Compostela található.
A  történetével kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a 11. században már ismert a 13 pihenőhellyel rendelkező zarándokút Compostelláig. A 12. századra elterjedt a keresztény világban, jelentős zarándokúttá vált. 1130–1140 közt készült az Aymeric Picaud francia pap által írt első modern útikönyv, mely négyféle utat különböztet meg, és részletesen beszél az egyes településekről, szállásokról, az út praktikus tudnivalóiról. Ez a könyv később Codex Calixtinus néven vált ismertté, melynek az V. könyvét alkotja.
Szent Jakabot ábrázoló részlet a Codex Calixtinusból

2011. július 24., vasárnap

Évközi 17. vasárnap

A mai napi prédikációból két mondatot szeretnék megosztani, amelyet az atya az evangéliumból kiindulva mondott a szentmisén.

A mai evangélium:

"Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket?' Azt felelték neki: ,,Igen.' Ő pedig azt mondta nekik: ,,Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő."

1. Az ismerősök és barátok, a környezetünkben élő emberek megítélése nem a mi feladatunk, hanem ezt az Úr fogja megtenni akkor, amikor eljön az ideje, Aki irgalmas de ugyanakkor igazságos is.
2. Amikor elválasztják a jó és a rossz halakat, lehet, hogy a kis méretű "snecik" fognak az edényekbe kerülni, a nagy halakat pedig a tűzre vetik.


Szélhajtó küsz más néven sneci (Alburnus alburnus)

Dicsőítés - hagyományos módon

Nemrég ért véget a 3 évente megrendezésre kerülő Gregorián Fesztivál Vácon.Egy összefoglalót lehet olvasni itt. Idén az Úr kegyelméből részt vehettem én is a fesztivál egy részén és meghallgattam a fellépő kórusokat, akik szerte az országból és az egész világról érkeztek.
Az isaszegi szkóla - Szent Anna templom.

A japán szkóla - koncert után.

A szombat déli koncert résztvevő kórusai.
A székesegyházban a püspöki ünnepi szentmisén is részt vehettem egy általam még kevésbé ismert, díszítettebb formájú (neumatikus) gregorián misén, melyet Takács Nándor és Beer Miklós püspök atyák mutattak be.

A Kodály kórusiskola kórusa közreműködött az ünnepi szentmisén, vezényelt Sapszon Ferenc.

Az ünnepi szentmise.

Utána a püspöki palotában egy fogadásra is meghívott minket a házigazda, ahol felszeletelte nekünk a fesztivál alkalmából készült hatalmas tortát. Íme itt látható: 
Béres György "tanár úr" ahogy mindenki nevezi, pap. A Pesti Ferences templomban gregorián kórust vezet.
Beer Miklós püspök atya mellett Béres György atya
Szervez  gregorián tanfolyamot is szkóla-vezetők képzésére Pannonhalmán.

Az Egyház több száz éves hagyománya és kincse kívánom hogy segítsen minden kedves Olvasót, ha bármikor lesz alkalma gregorián zenét hallgatni/művelni, az igazi dicsőítés megtapasztalásában amely valóban lehetőséget ad mindenkinek hogy belépjen Isten jelenlétébe amely a dicsőítés igazi jelentősége.

A 21. Zsoltár utolsó soraival fejezem be rövid beszámolómat:

"Hadd magasztaljuk erődet énekkel és zsoltárral!"
(Képek: Philoméla és Turákó)

Az Igazi Világosság

"Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek." Jn 1, 9-12

Bemutatkozás

Szeretettel üdvözlöm a blog olvasóit!

Ahogy a profilomban is látszik, a Katolikus Egyház kincsestárából és saját életem eseményeiből szeretnék megosztani a lehetőségekhez mérten egy keveset az olvasókkal ezen a blogon. A névválasztás azért esett a Fülemüle (Luscinia megarhynchos) görög változatára, mert egyrészt technikailag így lehetett létrehozni az oldalt, másrészt a dicsőítés fontos szerepet tölt be az én életemben is, mivel kora fiatalságomtól kezdve a Magyar Katolikus Karizmatikus megújulás gyümölcseiből táplálkozhattam.

A fülemüle egyébként Mária-képeken és a mennyország  ábrázolásain a lélek örök boldogság utáni vágyának megjelenítője, éjjeli éneke miatt a szeretet  jelképe is az Énekek éneke alapján.


Csalogány
Eredeti célom a katolikus hitvédelem és hivatásgondozás. Kérem, hogy ennek fényében gazdagítsák hozzászólásaikkal a megjelent írásokat. A beállítások alapján csak Google felhasználók megjegyzései közölhetők moderálás után.

Minden kedves Olvasómnak sok kegyelmet kívánok és kérem életére Isten áldását.

Jézus és Mária Szent Szívében szeretettel és imádsággal:

Philoméla